Mới cập nhật

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 28

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 28 : Xin phép

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 27

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 27 : Hướng dẫn đường đi

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - bài 26

[VOV2] -Tiếng Nhật cho người bắt đầu - bài 26 : Cách nói yêu cầu, đề nghị

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 25

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 25 : Đến thăm nhà người Nhật

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - bài 24

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - bài 24 : Ăn tối ở nhà hàng

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 23

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 23 : Nói về ý kiến của bản thân

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài kiểm tra số 1

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài kiểm tra số 1

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 21

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 21 : Cảm tưởng

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 20

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 20: Giá cả

Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 19

[VOV2] - Tiếng Nhật cho người bắt đầu - Bài 19 : Địa điểm