1/ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội khoá XV

Tiểu sử của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Họ và tên: Trần Thanh Mẫn

- Sinh ngày: 12 tháng 8 năm 1962

- Quê quán: xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV

NHỮNG VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐÃ TỪNG ĐẢM NHIỆM:

- Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh khóa IV;

- Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

- Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ.

- Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII thành phố Cần Thơ.

- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị thành phố Cần Thơ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Cần Thơ.

- Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019;

- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị thành phố Cần Thơ.

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

+) Từ 01/4/2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

2/ Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải:

Họ và tên: Nguyễn Đức Hải

Ngày sinh: 29/7/1961

Quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

- Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

- Ủy viên Trung ương Đảng

- Từ 01/4/2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.

3/ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV

Tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định:

Ngày sinh: 3/1/1964

Quê quán: xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

NHỮNG VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐÃ TỪNG ĐẢM NHIỆM:

- Cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập

- Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV

- Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa từ 2015-2025

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Từ 01/4/2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV.