Xây dựng một xã hội cả nam và nữ được bình đẳng như nhau là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ sớm bằng nhiều chính sách cụ thể. Trong đó hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy quyền bình đẳng.

Việc thực hiện quyền bình đẳng trong dạy nghề và giải quyết việc làm cho phụ nữ đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và có những chiến lược và chính sách, giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, các ngành, các cấp cần ưu tiên hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chương trình, đề án thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ để họ được tham gia, hưởng lợi và bình đẳng trong tất cả các lĩnh vực như nam giới.

Mời các bạn cùng nghe phân tích, chia sẻ của cơ quan chức năng, phụ nữ ở khu vực nông thôn về đẩy mạnh công tác dạy nghề, giải quyết việc làm nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.