Ngày 16/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhấn mạnh, thanh niên là chủ nhân của thời đại và tương lai của đất nước. Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn có ý nghĩa lịch sử, thời đại.

Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên hiện nay một mặt tiếp thu các giá trị văn minh nhân loại, gần gũi hơn với các trào lưu tiến bộ trên thế giới, mặt khác sẽ phát huy được những lợi thế của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc cũng như truyền thống bất khuất, lý tưởng cách mạng của các thế hệ đi trước.

"Hình mẫu thanh niên phù hợp với các hệ giá trị sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ tuổi đều có hoài bão lớn lao, thay vì là gánh nặng khi bước chân ra ngoài xã hội. Có hoài bão, có niềm tin, có lý tưởng lớn lao mới có thể quy hoạch cuộc đời cho bản thân mình, lập kế hoạch dài hạn cho chính mình; ở đây thanh niên có thể tìm được điểm giao thoa giữa sở thích cá nhân, yêu cầu của đất nước và tầm nhìn của thời đại", PGS.TS. Tạ Minh Tuấn nói.

Đạo đức là giá trị cốt lõi xây dựng hình mẫu thanh niên

40 tham luận của đại biểu gửi về hội thảo cùng nhiều ý kiến đóng góp của nhiều bạn trẻ tại 63 điểm cầu trong cả nước đã đề xuất nhiều giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam.

Theo PGS, TS. Nguyễn Quốc Bảo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới là giàu khát vọng, có hoài bão, lý tưởng, sẵn sàng cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Bảo cũng cho rằng, đạo đức phải là giá trị cốt lõi hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Do vậy, việc rèn đức cần phải đặc biệt quan tâm.

"Việc rèn đức được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm với nội dung cốt lõi là trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người... ", PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo chia sẻ.

Nêu quan điểm tại hội thảo, Vũ Ngọc Minh, sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng cho rằng, giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới phải được xây dựng trên nền tảng đạo đức. Nếu có đức tính và đạo đức tốt mỗi người trẻ sẽ biết cách cống hiến thật nhiều cho xã hội, đất nước.

"Khi một người nhận thức về giá trị bản thân có nghĩa hiểu mình đã làm được gì và sẽ làm được gì để đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội", Vũ Ngọc Minh nói.

Khẳng định vai trò tự thân của thanh niên trong xây dựng giá trị hình mẫu

Kết luận hội thảo, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, trên cơ sở hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đã được đúc kết và những giá trị hình mẫu thanh niên với 12 tiêu chí đã được triển khai trong thời gian qua, cần xem xét xác định giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới nhằm định hướng cho thanh niên sát với điều kiện hiện nay bao gồm những giá trị chung và giá trị nhân cách cần hướng tới.

Cần chú trọng đến “4 tạo”: Tạo nhận thức cho thanh niên về sự cần thiết, tính tất yếu và nội dung các giá trị hình mẫu của người thanh niên thời kỳ mới. Tạo môi trường để thanh niên hoạt động, trưởng thành. Tạo điều kiện cho thanh niên bằng việc thực hiện hiệu quả các dự án, chương trình; nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước các chương trình, đề án, dự án mới để phát triển thanh niên; mở rộng các loại quỹ, các loại giải thưởng. Tạo điển hình để nêu gương cho thanh niên.

Trong xây dựng giá trị hình mẫu, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định, vai trò tự thân của thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, mỗi thanh niên cần xây dựng động cơ, thái độ, trách nhiệm đúng đắn và tự giác, chủ động, sáng tạo trong tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện, khắc phục biểu hiện cơ hội, trung bình chủ nghĩa.

"Phải vận dụng các phương pháp: tự thuyết phục, tự rèn luyện, tự kiềm chế, tự điều chỉnh, tự phê bình; đồng thời luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần tự tu dưỡng về đạo đức lối sống, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nói.