Theo đó đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 6, 7 tháng 8.

Đối tượng dự thi đợt 2 bao gồm các thí sinh:

-Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 07, 08/7/2021.

- Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng chưa thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các đối tượng thí sinh nêu trên được dự thi đợt 2 nếu đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2. Trường hợp thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 vì các lý do khác với lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải có đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ lý do liên quan.

Văn bản cũng hướng dẫn tùy vào điều kiện thực tế, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc dự thi của các thí sinh và công tác tổ chức thi, các sở GD&ĐT thành lập Hội đồng thi để tổ chức thi tại địa phương hoặc có thể trao đổi, thống nhất để chuyển thí sinh đến dự thi ở Hội đồng thi của địa phương khác.

Trong trường hợp chuyển thí sinh đến dự thi ở Hội đồng thi của địa phương khác, Sở GD&ĐT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi chịu trách nhiệm chuyển các thông tin cần thiết cho Hội đồng thi nơi thí sinh chuyển đến dự thi, đảm bảo việc đi lại, ăn nghỉ đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và an toàn sức khỏe, ổn định tâm lý cho thí sinh trong quá trình dự thi. Sở cũng phải báo cáo Bộ về việc chuyển thí sinh và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thi nơi thí sinh chuyển dến dự thi để thực hiện các khâu tổ chức thi đợt 2.

Văn bản yêu cầu các Hội đồng thi xem xét để bố trí số lượng thí sinh tại mỗi phòng thi, tối đa không quá 24 thí sinh/phòng thi với mỗi bài thi/môn thi để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ xem xét để hỗ trợ in sao đề thi cho các Hội đồng thi dưới 500 thí sinh ở khu vực phía Bắc, nếu có đề nghị.

Bộ yêu cầu các Sở GD&ĐT nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện, cần báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời xem xét, giải quyết.