Theo Nghị định số 132 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết vừa được Chính phủ ký ban hành ngày 05/11/2020, mức khống chế chi phí lãi vay đã được nâng từ 20% lên 30%; sau khi đã trừ lãi tiền gửi, tiền vay. Với việc áp dụng hồi tố cho kỳ tính thuế năm 2017, 2018 dự kiến số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ khoảng 4.785 tỷ đồng.

Nghị định số 132 không có Thông tư hướng dẫn. Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng để chuyển các nội dung hướng dẫn tại Thông tư 41/2017 lên Nghị định. Ngoài các đối tượng loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay là các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 132/2020 mở rộng thêm đối tượng loại trừ đó là các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác).

Đồng thời, để đảm bảo phù hợp với cam kết khi tham gia diễn đàn BEPS Nghị định 132 cũng quy định báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nhận được qua hình thức trao đổi thông tin tự động nếu Nhà chức trách có thẩm quyền của 2 nước có ký Thoả thuận. Người nộp thuế chỉ phải cung cấp cho cơ quan thuế trong trường hợp Nhà chức trách có thẩm quyền của 2 nước không ký thoả thuận.

Nghị định số 132 cũng hoàn chỉnh quy định các nội dung về quản lý giá giao dịch liên kết cho phù hợp, thống nhất với Luật Quản lý thuế số 38.

Theo Nghị định số 132 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết vừa được Chính phủ ký ban hành ngày 05/11/2020, mức khống chế chi phí lãi vay đã được nâng từ 20% lên 30%; sau khi đã trừ lãi tiền gửi, tiền vay. Với việc áp dụng hồi tố cho kỳ tính thuế năm 2017, 2018 dự kiến số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ khoảng 4.785 tỷ đồng.

Nghị định số 132 không có Thông tư hướng dẫn. Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng để chuyển các nội dung hướng dẫn tại Thông tư 41/2017 lên Nghị định. Ngoài các đối tượng loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay là các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 132/2020 mở rộng thêm đối tượng loại trừ đó là các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác).

Đồng thời, để đảm bảo phù hợp với cam kết khi tham gia diễn đàn BEPS Nghị định 132 cũng quy định báo cáo lợi nhuận liên quốc gia nhận được qua hình thức trao đổi thông tin tự động nếu Nhà chức trách có thẩm quyền của 2 nước có ký Thoả thuận. Người nộp thuế chỉ phải cung cấp cho cơ quan thuế trong trường hợp Nhà chức trách có thẩm quyền của 2 nước không ký thoả thuận.

Nghị định số 132 cũng hoàn chỉnh quy định các nội dung về quản lý giá giao dịch liên kết cho phù hợp, thống nhất với Luật Quản lý thuế số 38.

./.

./.