Từ khóa tìm kiếm: cung cấp điện

EVN đảm bảo cung ứng điện đầy đủ khi giãn cách xã hội

[VOV2] - Trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ được cung ứng điện đầy đủ phục vụ mục đích sinh hoạt và sản xuất.

Đảm bảo cung cấp điện an toàn cho ngày hội bầu cử

[VOV2] - Công ty Truyền tải điện 1 (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) và các đơn vị trực thuộc đặt quyết tâm chính trị cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định kể cả trước, trong và sau ngày diễn ra bầu cử.