Từ khóa tìm kiếm: Đào Cam Mộc

Thái sư Đào Cam Mộc: Bậc khai quốc công thần nhà Lý

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

[VOV2] - Ngoài công lớn trong việc đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, thái sư Đào Cam Mộc còn giúp Lý Công Uẩn xây dựng cơ nghiệp nhà Lý buổi ban đầu. Ông cũng chính là người đóng góp ý tưởng và công sức khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.

Các chúa Nguyễn với việc bảo vệ lãnh hải

[VOV2] - Nước ta có bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước gắn liền với sông nước, biển đảo. Do đó cùng với quá trình chinh phục biển cả là chính sách xác lập, bảo vệ chủ quyền biển đảo của các thế hệ cha ông, đặc biệt ở thời các chúa Nguyễn.

[VOV2] - Nước ta có bề dày lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước gắn liền với sông nước, biển đảo. Do đó cùng với quá trình chinh phục biển cả là chính sách xác lập, bảo vệ chủ quyền biển đảo của các thế hệ cha ông, đặc biệt ở thời các chúa Nguyễn.