Từ khóa tìm kiếm: đi mua đồ

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 14

[VOV2] - Bài số 14 - Đi mua đồ

[VOV2] - Bài số 14 - Đi mua đồ