Từ khóa tìm kiếm: đi mua sắm

Tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Đi mua sắm cùng người Nhật

[VOV2] - Bài 5 - Đi mua sắm cùng người Nhật

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Đi mua sắm (phần 2)

[VOV2] - Bài 15 - Đi mua sắm (phần 2)

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 14

[VOV2] - Bài 14 - Đi mua sắm (phần 1)

[VOV2] - Bài 14 - Đi mua sắm (phần 1)

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 45

[VOV2] - Bài 45: Đi mua sắm (phần 2)

[VOV2] - Bài 45: Đi mua sắm (phần 2)

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 44

[VOV2] - Bài 44: Đi mua sắm, mua máy ảnh

[VOV2] - Bài 44: Đi mua sắm, mua máy ảnh