Từ khóa tìm kiếm: dự thảo thông tư bổ nhiệm

Sẽ bỏ quy định phân hạng đạo đức giáo viên thành 1, 2, 3

[VOV2] - Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông khắc phục một số bất cập trong thực tiễn.