Từ khóa tìm kiếm: lãnh đạo tiền bối của Đảng

Nguyễn Phong Sắc – người lãnh đạo tiền bối của Đảng

[VOV2] - Thuộc tầng lớp chiến sĩ cộng sản thời xây dựng tổ chức Đảng, cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Phong Sắc (tên khai sinh là Nguyễn Đình Sắc) gắn liền với nhiều chữ “đầu tiên”.

[VOV2] - Thuộc tầng lớp chiến sĩ cộng sản thời xây dựng tổ chức Đảng, cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Phong Sắc (tên khai sinh là Nguyễn Đình Sắc) gắn liền với nhiều chữ “đầu tiên”.