Từ khóa tìm kiếm: lao động du lịch

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển mới

[VOV2] - Nguồn nhân lực du lịch có vai trò quyết định đến chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp quan trọng đối với ngành du lịch.

[VOV2] - Nguồn nhân lực du lịch có vai trò quyết định đến chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Do đó, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp quan trọng đối với ngành du lịch.

Phục hồi du lịch và bài toán nhân lực ngành

[VOV2] - Ngành du lịch đang bị thất thoát nhân lực trầm trọng, đặc biệt là nguồn nhân lực có kinh nghiệm, đã qua đào tạo. Đây thực sự là bài toán không dễ giải khi du lịch bước vào giai đoạn phục hồi.

[VOV2] - Ngành du lịch đang bị thất thoát nhân lực trầm trọng, đặc biệt là nguồn nhân lực có kinh nghiệm, đã qua đào tạo. Đây thực sự là bài toán không dễ giải khi du lịch bước vào giai đoạn phục hồi.