Từ khóa tìm kiếm: loạn dùng tiếng Anh

Chúng ta có quá tự ti khi dùng tiếng Việt?

[VOV2] - Hiện nay, trên phương tiện thông tin đại chúng, hiện tượng từ tiếng Anh được sử dụng xen lẫn tiếng Việt rất phổ biến cho dù chúng ta sẵn có những từ tiếng Việt mang nghĩa tương đương...