Từ khóa tìm kiếm: nước ngoài

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 14

[VOV2] - Bài số 14 - Đi mua đồ

Tiếng Pháp - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Làm bài tập

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 16

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 16

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 15

[VOV2] - Bài 15: Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh - Bài 11

[VOV2] - Bài 11: Cách nói thứ, ngày, tháng, năm