Từ khóa tìm kiếm: phòng vệ

Trách nhiệm bồi thường khi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

VOV2 - Trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, người gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại.

VOV2 - Trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, người gây ra thiệt hại có trách nhiệm bồi thường cho người bị thiệt hại.