Từ khóa tìm kiếm: VHandicap

VG Corporation tổ chức hai giải đấu thuộc hệ thống ADT tronng năm 2024

[VOV2] - VGS Group (Vietnam Golf Service), đơn vị tổ chức hai giải đấu quan trọng nhất của golf chuyên nghiệp Việt Nam đã công bố đổi tên và chia sẻ chiến lược phát triển mới.

[VOV2] - VGS Group (Vietnam Golf Service), đơn vị tổ chức hai giải đấu quan trọng nhất của golf chuyên nghiệp Việt Nam đã công bố đổi tên và chia sẻ chiến lược phát triển mới.