Theo đó, Bộ VH-TT&DL ban hành Quyết định số 2558/QĐ-BVHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc phối hợp với Sở VH-TT&DL Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông tổ chức xây dựng các mô hình CLB sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư, năm 2022.

Thông qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số các tỉnh Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông. Tăng cường mối đoàn kết dân tộc qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc mỗi dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống.

Từ hoạt động này, nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tọc thiểu số vùng sâu, vùng xa và miền núi, vùng di dân tái định cư. Góp phần thực hiện đồng bộ giữa nghiên cứu, bảo tồn văn hóa nghệ thuật với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống. Thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép kế hoạch phát triển văn hoá văn nghệ và du lịch đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào các chương trình, hoạt động của CLB.

Cụ thể, ngay trong tháng 11/2022 sẽ tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa vùng di dân tái định cư thủy điện đối với đồng bào dân tộc Ba Na; Tổ chức xây dựng CLB đàn, hát dân ca dân tộc Tày, Nùng; Tổ chức xây dựng CLB văn hóa dân gian dân tộc Ê Đê; Tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Raglai; Tổ chức xây dựng CLB sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Mông.

Bộ VH-TT&DL cũng trao tặng, hỗ trợ vật tư, nguyên vật liệu, dụng cụ, tài liệu phục vụ xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian để các CLB có điều kiện kỳ tập luyện, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi văn nghệ dân gian phục vụ công tác bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể của dân tộc Ba Na, Tày, Nùng, Mông, Raglai và Ê Đê tại các tỉnh Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông nhằm bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Bộ VH-TT&DL cho biết, việc khôi phục, bảo tồn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp như làn điệu dân ca, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc của các dân tộc Ba Na, Ê Đê, Raglai, Mông, Tày, Nùng tại các tỉnh Lạng Sơn, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Đắk Nông là việc làm cấp thiết. Các địa phương cần chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các nghệ nhân, hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo môi trường văn hóa, không gian văn hóa phù hợp để đồng bào các dân tộc thường xuyên được giao lưu, trình diễn văn hóa truyền thống trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu văn hóa trong từng cộng đồng hoặc giữa các cộng đồng dân tộc với nhau.