Trong đơn gửi đến Đài tiếng nói Việt Nam, bà Trần Thị Bình phản ánh:

Chị dâu của bà Trần Thị Bình là bà Nguyễn Thị Tịnh (đã mất) được Hợp tác xã giao ruộng đất từ năm 1985. Đến năm 1993, thực hiện chủ trương chia lại ruộng đất theo nhân khẩu, gia đình bà Tịnh thừa 1 sào đất nên Hợp tác xã Gia Thanh đã đưa sào đất này vào khoán 2 của Hợp tác xã. Khi các con của bà Tịnh lập gia đình, bà Tịnh chia cho mỗi người con 1 sào ruộng. Trong đó, một người con của bà Tịnh được 8 thước ruộng trong khoán 2 của Hợp tác xã. Vừa qua, tỉnh Phú Thọ mở đường Âu Cơ đi qua xã Gia Thanh và thu hồi mảnh ruộng này để làm đường nhưng không thực hiện bồi thường cho người dân.

Công văn của UBND huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trả lời có nội dung như sau:

Trên địa bàn khu 6, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh có trường hợp bà Nguyễn Thị Tịch (đã mất) có đất thu hồi để thực hiện dự án nâng cấp, gia cố và cải tạo đường Âu Cơ. Tuy nhiên vì gia đình đang sử dụng đất công ích do Uỷ ban nhân dân xã Gia Thanh quản lý (thường gọi là đất 5% hoặc khoán 2) nên căn cứ theo quy định tại Điều 75, Điều 76, Luật Đất đai năm 2013 thì đất công ích sẽ không được bồi thường.

Như vậy, việc không bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị Tịch là đúng qui định.

Trong đơn gửi đến Đài tiếng nói Việt Nam, bà Trần Thị Bình phản ánh:

Chị dâu của bà Trần Thị Bình là bà Nguyễn Thị Tịnh (đã mất) được Hợp tác xã giao ruộng đất từ năm 1985. Đến năm 1993, thực hiện chủ trương chia lại ruộng đất theo nhân khẩu, gia đình bà Tịnh thừa 1 sào đất nên Hợp tác xã Gia Thanh đã đưa sào đất này vào khoán 2 của Hợp tác xã. Khi các con của bà Tịnh lập gia đình, bà Tịnh chia cho mỗi người con 1 sào ruộng. Trong đó, một người con của bà Tịnh được 8 thước ruộng trong khoán 2 của Hợp tác xã. Vừa qua, tỉnh Phú Thọ mở đường Âu Cơ đi qua xã Gia Thanh và thu hồi mảnh ruộng này để làm đường nhưng không thực hiện bồi thường cho người dân.

Công văn của UBND huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trả lời có nội dung như sau:

Trên địa bàn khu 6, xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh có trường hợp bà Nguyễn Thị Tịch (đã mất) có đất thu hồi để thực hiện dự án nâng cấp, gia cố và cải tạo đường Âu Cơ. Tuy nhiên vì gia đình đang sử dụng đất công ích do Uỷ ban nhân dân xã Gia Thanh quản lý (thường gọi là đất 5% hoặc khoán 2) nên căn cứ theo quy định tại Điều 75, Điều 76, Luật Đất đai năm 2013 thì đất công ích sẽ không được bồi thường.

Như vậy, việc không bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị Tịch là đúng qui định.