Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) trong việc quản lý chất thải, là một công cụ quản lý bằng pháp luật được thiết kế dựa trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền; ở đó trách nhiệm của nhà sản xuất đối với sản phẩm của mình được mở rộng đến giai đoạn sau sử dụng nhằm thu gom được ở giai đoạn cuối của vòng đời sản phẩm để có thể phân loại trước khi xử lý mà chủ yếu là tái chế. Hai vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm là: Hình thức đóng góp tài chính vào Quỹ môi trường Việt Nam và việc 6 ngành hàng này liệu đã hợp lý chưa?

Nghe bài viết tại đây: