Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sau hơn 14 năm thi hành đã có tác động tích cực trong đời sống. Tuy nhiên, bạo lực gia đình vẫn là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam, có xu hướng trầm trọng, phức tạp hơn, để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình và xã hội. Điều tra quốc gia bạo lực với phụ nữ thực hiện năm 2019 và công bố năm 2020 cho thấy tình hình bạo lực gia đình Việt Nam không thay đổi nhiều so với cuộc điều tra trước đó 10 năm. Năm 2019, vẫn còn tới gần 32% phụ nữ phải chịu ít nhất một hình thức bạo lực. Đáng chú ý, trẻ em cũng là nhóm xã hội có nguy cơ cao bị xâm hại tình dục trong gia đình, theo đó trong số trẻ bị xâm hại tình dục có tới 21,3% bị chính người thân trong gia đình xâm hại. Chính vì thế, bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho rằng: Mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện khuôn khổ chính sách về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ nói chung và bạo lực gia đình nói riêng, tuy nhiên các kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng bạo lực vẫn còn trầm trọng và không có nhiều chuyển biến tích cực. Một trong những nguyên nhân chủ chốt là vẫn còn độ vênh trong các văn bản pháp luật hiện tại so với các chuẩn mực quốc tế, nhất là Công ước CEDAW về chống mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, dẫn đến hạn chế nguồn lực cho công tác Phòng chống bạo lực đối với phụ nữ, nhất là trong bối cảnh gia đình.

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) lần này đã kế thừa những nội dung còn giá trị thực tiễn của luật hiện hành và có những quy định sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, chỉ thị 06 của Ban Bí thứ TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới, góp phần giải quyết những thách thức hiện nay như: Chưa xử lý triệt để tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, xâm hại tình dục, sử dụng lao động trẻ em… Chính vì thế, các đại biểu tham dự hội nghị đã đưa ra các ý kiến về một số quy định như: Chú trọng vào những vấn đề nhằm đảm bảo bình đẳng giới và việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực là nhóm dễ bị tổn thương trong dự thảo Luật, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải, tăng cường công tác xã hội hoá về phòng, chống bạo lực gia đình … Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN cho biết: Đến nay, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã gửi 3 văn bản góp ý các lần dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) tới cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, các đoàn đại biểu Quốc hội; tham gia ý kiến tại nhiều hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan, trong đó nhiều ý kiến đã được nghiên cứu tiếp thu qua các lần sửa đổi, chỉnh lý dự thảo Luật như: Bổ sung một số hành vi bạo lực gia đình, một số nguyên tắc trong phòng, chống bạo lực gia đình, quyền của người bị bạo lực gia đình, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong phòng, chống bạo lực gia đình...”.

Để tăng cường lồng ghép giới trong dự thảo Luật, cần tập trung vào việc giải thích nội hàm của bạo lực gia đình, tiếp tục chỉnh lý, xác định các hành vi bạo lực, bao quát hơn các dạng thức của bạo lực. Đặc biệt cần bổ sung nguyên tắc về chống phân biệt đối xử, định kiến, bổ sung đối tượng cần được ưu tiên trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị bạo lực, tăng cường cơ chế bảo vệ người bị bạo lực, nhất là trẻ em, gia tăng vai trò của các tổ chức, các thành viên trong gia đình trong bảo vệ người bị bạo lực…