Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, thanh niên xung phong là lực lượng đóng góp nhiều công sức và xương máu. Cũng giống như bộ đội và các lực lượng vũ trang khác, thanh niên xung phong xông pha trên khắp các chiến trường, khắp các điểm nóng, không nề hà bất cứ khó khăn, gian khổ nào. Đảng và Nhà nước rất coi trọng những đóng góp của lực lượng này và đã ban hành nhiều chế độ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong các cuộc kháng chiến. Năm 1999, theo đề nghị của Trung ương Đoàn và Bộ LĐTBXH, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 về một số chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Đây là quyết định đầu tiên nhằm giải quyết chính sách chệ độ tồn đọng sau chiến tranh cho TNXP. Từ đó đến nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định chính sách, chế độ đối với TNXP, cụ thể là:

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí đối với TNXP chống Pháp;

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (thay thế Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ)

- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

- Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cở sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh những đối tượng đã được hưởng chế độ thì vẫn khá nhiều còn chưa được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, bởi họ còn lúng túng, vướng mắc khi lập hồ sơ hưởng chế độ, thêm vào đó, việc xét duyệt cũng có nhiều khó khăn.

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Thường trực đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra - Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã trực tiếp giải đáp những băn khoăn thắc mắc của các đối tượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ trong các cuộc kháng chiến.

Mời các bạn cùng nghe âm thanh dưới đây:

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, thanh niên xung phong là lực lượng đóng góp nhiều công sức và xương máu. Cũng giống như bộ đội và các lực lượng vũ trang khác, thanh niên xung phong xông pha trên khắp các chiến trường, khắp các điểm nóng, không nề hà bất cứ khó khăn, gian khổ nào. Đảng và Nhà nước rất coi trọng những đóng góp của lực lượng này và đã ban hành nhiều chế độ chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong các cuộc kháng chiến. Năm 1999, theo đề nghị của Trung ương Đoàn và Bộ LĐTBXH, Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 về một số chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Đây là quyết định đầu tiên nhằm giải quyết chính sách chệ độ tồn đọng sau chiến tranh cho TNXP. Từ đó đến nay, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định chính sách, chế độ đối với TNXP, cụ thể là:

- Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và mai táng phí đối với TNXP chống Pháp;

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (thay thế Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ)

- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

- Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cở sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh những đối tượng đã được hưởng chế độ thì vẫn khá nhiều còn chưa được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước, bởi họ còn lúng túng, vướng mắc khi lập hồ sơ hưởng chế độ, thêm vào đó, việc xét duyệt cũng có nhiều khó khăn.

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Thường trực đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra - Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã trực tiếp giải đáp những băn khoăn thắc mắc của các đối tượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ trong các cuộc kháng chiến.

Mời các bạn cùng nghe âm thanh dưới đây: