Từ khóa tìm kiếm: tiếng Pháp

Chào nước Pháp – Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp

[VOV2] - Bài 8 - Nền công nghiệp Pháp

Chào nước Pháp – Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Giới trẻ ở Pháp có còn đọc sách?

[VOV2] - Bài 7 - Giới trẻ ở Pháp có còn đọc sách?

Chào nước Pháp – Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Tìm hiểu gia đình ở Pháp

[VOV2] - Bài 6 - Tìm hiểu gia đình ở Pháp

Chào nước Pháp – Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Lao động việc làm ở Pháp

[VOV2] - Bài 5 - Lao động việc làm ở Pháp

Chào nước Pháp – Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Ngày tựu trường

[VOV2] - Bài 4 - Ngày tựu trường

Chào nước Pháp – Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Hệ thống giáo dục của Pháp

[VOV2] - Bài 3 - Hệ thống giáo dục của Pháp

Chào nước Pháp – Bài 2

[VOV2] - Bài 2 - Làm quen với Pierre, Sophie và Monika

[VOV2] - Bài 2 - Làm quen với Pierre, Sophie và Monika

Chào nước Pháp – Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Những nét cơ bản về nước Pháp

[VOV2] - Bài 1 - Những nét cơ bản về nước Pháp

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 30

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 29

[VOV2] - Bài 29 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 29 - Tiếng Pháp nghe hiểu