Từ khóa tìm kiếm: ăn bám

Làm trai cho đáng nên trai

[VOV2] - Thay đổi chỗ làm đến vài chục công ty nhưng chẳng trụ được ở công ty nào, người đàn ông trụ cột của gia đình lại chỉ muốn ở nhà lêu lổng và ăn bám vợ.

[VOV2] - Thay đổi chỗ làm đến vài chục công ty nhưng chẳng trụ được ở công ty nào, người đàn ông trụ cột của gia đình lại chỉ muốn ở nhà lêu lổng và ăn bám vợ.