Từ khóa tìm kiếm: Bộ đội Trường Sơn; 65 năm; Đường Trường Sơn; Đường Hồ Chí Minh; trận đồ bát quái xuyên rừng rậm

Đường Trường Sơn Hồ Chí Minh - "Trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”

[VOV2] - Vượt lên trên gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn đã xây dựng được mạng lưới đường vận tải chiến lược được ví như “trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho các chiến trường.

[VOV2] - Vượt lên trên gian khổ, hy sinh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn đã xây dựng được mạng lưới đường vận tải chiến lược được ví như “trận đồ bát quái xuyên rừng rậm”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho các chiến trường.