Từ khóa tìm kiếm: Chăm sóc sức khỏe tâm thần

Chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng muốn làm tốt phải có mục tiêu rõ ràng

[VOV2] - Không chỉ nghiên cứu, giảng dạy, các trường Đại học đào tạo khối ngành tâm lý học, xã hội học cần ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn, đổi mới đào tạo, góp phần nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên và đóng góp cho việc xây dựng chính sách.

[VOV2] - Không chỉ nghiên cứu, giảng dạy, các trường Đại học đào tạo khối ngành tâm lý học, xã hội học cần ứng dụng nghiên cứu vào thực tiễn, đổi mới đào tạo, góp phần nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên và đóng góp cho việc xây dựng chính sách.