Từ khóa tìm kiếm: gia đình là gốc rễ văn hóa

Gốc rễ của văn hóa là gia đình

[VOV2] - Nếu mỗi gia đình là một tế bào mạnh khỏe thì không có lý gì chúng ta không thể xây dựng được một quốc gia, một đất nước Việt Nam có nền văn hóa bản sắc. Khi đó, văn hóa sẽ là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi".

[VOV2] - Nếu mỗi gia đình là một tế bào mạnh khỏe thì không có lý gì chúng ta không thể xây dựng được một quốc gia, một đất nước Việt Nam có nền văn hóa bản sắc. Khi đó, văn hóa sẽ là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân đi".