Từ khóa tìm kiếm: nóng giận

Cả giận mất khôn

[VOV2] - Kiềm chế cơn giận không phải là dễ dàng, tuy nhiên nhiều khi trong lúc nóng giận đã có những hành động sai lầm để rồi hối tiếc hậu quả về sau.