Từ khóa tìm kiếm: tăng mức chuẩn trợ cấp bảo trợ xã hội

Từ 01/07/2021, chuẩn trợ cấp TGXH tăng thêm 90 nghìn

[VOV2] - Từ năm nay, các thủ tục hành chính để thực hiện chính sách trợ giúp xã hội được điều chỉnh đơn giản hơn. Đồng thời xóa bỏ hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã.