Từ khóa tìm kiếm: Thanh tra y tế

Sẽ thực hiện 41 cuộc thanh tra y tế trong năm 2023

[VOV2] - Bộ Y tế sẽ thực hiện 41 cuộc thanh tra trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, quản lý, sử dụng vaccine...

[VOV2] - Bộ Y tế sẽ thực hiện 41 cuộc thanh tra trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, quản lý, sử dụng vaccine...