Đó là một số mục tiêu được đưa ra tại Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND TP. Hà Nội về triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội xác định mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là xây dựng và phát triển văn hoá, người Hà Nội toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, tác động của phát triển kinh tế, xã hội, thiên tai, dịch bệnh và những tác động khác; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị, nông thôn, các đối tượng xã hội và đồng bào dân tộc… Đồng thời Hà Nội cũng đặt ra mục tiêu phát triển văn hóa trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố sáng tạo.

Hà Nội cũng phấn đấu đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội trong top các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu và là thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á...

Để làm được điều này, Hà Nội xác định rõ một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa trên cơ sở chủ động và phát huy thành quả của khoa học, kỹ thuật và chuyển đổi số; Xây dựng con người Hà Nội phát triển toàn diện với các giá trị chuẩn mực, hội nhập quốc tế; Nâng cao sức mạnh nội sinh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái đạo đức xã hội...

Cùng với đó là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội; Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, khai thác phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa; Góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh hướng đến mục tiêu trở thành công dân toàn cầu, Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước ra khu vực và thế giới.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển văn hóa; Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật; Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa; Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; Phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa.

Kế hoạch số 129 của UBND TP. Hà Nội được ban hành nhằm quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tập trung phát triển văn hóa, con người Hà Nội, để phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô ngàn năm văn hiến.