Từ bao đời nay, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các Vua Hùng là Quốc tổ có công dựng nên nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam, là tổ tiên chung của người Việt. Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đó chính là “sợi chỉ đỏ tâm linh”, là động lực tinh thần gắn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh của truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước. Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày để cả dân tộc tưởng nhớ, biết ơn tiền nhân đã có công sinh thành nòi giống; khai mở bờ cõi, tạo dựng hình hài đất nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan toàn quốc di sản văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh, Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo: "Trong thời gian tới, Bộ VH-TT&DL, các Ban, Bộ ngành Trung ương, các tỉnh thành phố trong cả nước và tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào tháng 11 năm 2021; phải đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể rất đồ sộ, phong phú, đa dạng của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc Việt Nam, trong đó có Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Đảm bảo các nguồn lực để triển khai có hiệu quả Chương trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa. Những di sản này là tài sản vô cùng quý báu do tổ tiên, cha ông ta mấy nghìn năm để lại. Chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn, bồi đắp, để những di sản văn hóa trở thành động lực và nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Đạo Cương khẳng định: "Đây thực sự là “Ngày hội về nguồn” của cả dân tộc, để cùng góp sức, chung tay khơi sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là hoạt động cụ thể, thiết thực đưa tinh thần Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng về văn hóa vào cuộc sống, góp phần đảm bảo lợi ích của toàn xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thúc đẩy sáng tạo những giá trị văn hóa mới, làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa Việt Nam và mở rộng giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế".

Trong không gian của đất Tổ Hùng Vương hôm nay, 15 di sản văn hóa phi vật thể của cả nước đã tụ hội về mảnh đất cội nguồn để trình diễn, thực hành, quảng bá tinh hoa di sản quý báu của dân tộc. Đây cũng là dịp các nghệ nhân dân gian, những “báu vật nhân văn sống”, những người đã sáng tạo, gìn giữ, trao truyền di sản quy báu của dân tộc quảng bá di sản của chính mình, góp phần làm cho di sản ngày càng có sức sống và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.