Ông Nguyễn Quang Bá ở xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có đơn phản ánh gửi đến Đài Tiếng nói Việt Nam với nội dung:

Gia đình ông được Ủy ban nhân dân xã Thiệu Công giao đất và đã nộp số tiền 14.000.000 đồng từ năm 2005. Đến nay, gia đình ông Bá làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng theo Thông báo của Chi cục Thuế huyện Thiệu Hóa thì gia đình ông phải nộp thêm tiền sử dụng đất. Ông Nguyễn Quang Bá cho rằng, việc ông phải nộp thêm tiền sử dụng đất là không đúng.

Về vấn đề này Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa trả lời như sau:

Tháng 3 năm 2005, hộ ông Nguyễn Quang Bá nộp tiền vào Ngân sách xã Thiệu Công và được Ủy ban nhân dân xã Thiệu Công giao đất không đúng thẩm quyền. Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 02/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 24 Thông tư số 23/2014 quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp được Nhà nước giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 như sau: trường hợp giao đất làm nhà ở thì chỉ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân không có đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở được giao không đúng thẩm quyền.

Qua xác minh, hộ ông Nguyễn Quang Bá đã có 01 lô đất ở tại vị trí khác trên địa bàn xã Thiệu Công và đã được cấp Giấy chứng nhận nên không có cơ sở để xem xét cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mà Ủy ban nhân dân xã Thiệu Công giao không đúng thẩm quyền cho gia đình ông từ năm 2005.