Cần rút dây để động rừng - Đó là lời khuyên của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn dành cho người chồng.