Tại dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường (BVMT) đối với khí thải, Bộ Tài chính đề xuất, mức phí cố định đối với các cơ sở xả khí thải là 3 triệu đồng/năm. Để bảo đảm thống nhất với quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại Nghị định số 53 năm 2020, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định xây dựng mức phí gồm 02 phần: Phí cố định thu đối với mọi cơ sở xả khí thải và phí biến đổi thu bổ sung đối với các cơ sở phải quan trắc khí thải.

Bộ Tài chính cho rằng việc quy định thu phí BVMT đối với khí thải sẽ khuyến khích các cơ sơ xả thải đầu tư công nghệ giảm thiểu xả thải gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ về BVMT không khí.

Việc quy định thu phí BVMT đối với khí thải tương đồng với phí BVMT đối với nước thải công nghiệp đang quy định tại Nghị định số 53 năm 2020 sẽ góp phần làm tăng hiệu suất thực thi công vụ, tiết kiệm nguồn nhân lực và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thu nộp phí BVMT đối với khí thải.

Phí BVMT đối với khí thải là khoản thu mới. Dự kiến khi thực hiện chính sách này làm tăng thêm khoảng 1.200 tỷ đồng/năm cho Ngân sách nhà nước. Số tiền này góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại địa phương nơi có nguồn thải gây ô nhiễm môi trường không khí./.