Tại Việt Nam hoạt động BHTG công khai đã được khởi đầu bằng Quyết định 101/TCQĐ-BH ngày 1/2/1994 của Bộ Tài chính. Theo Quyết định này, Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam lúc đó là Bảo Việt có trách nhiệm bảo hiểm đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Tuy nhiên, hoạt động BHTG do Bảo Việt thực hiện trong giai đoạn này phát triển chậm và bộc lộ nhiều hạn chế, không đảm bảo các yếu tố quyết định thành công đối với hoạt động BHTG trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Cơ chế BHTG chính thức được triển khai cuối năm 1999 bằng việc Chính phủ ban hành Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 về BHTG và Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg về việc thành lập BHTGVN - tổ chức tài chính Nhà nước được giao thực hiện chính sách BHTG.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi:

Điều 8, Luật BHTG quy định:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BHTG.

- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHTG. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với NHNN thực hiện quản lý nhà nước về BHTG.

- Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện quản lý nhà nước về BHTG tại địa phương.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang hoạt động theo mô hình nào?

BHTGVN là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với BHTGVN theo quy định tại Luật BHTG, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHTG và các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Về việc kiểm tra, giám sát đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thì:

- NHNN thực hiện quản lý nhà nước đối với BHTGVN và chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo về BHTG, giám sát hoạt động của BHTGVN.

- Bộ Tài chính kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chế độ tài chính của tổ chức BHTG.

- Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, tiền lương của tổ chức BHTG.

- Ngoài ra, BHTGVN chịu sự thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán hàng năm./.