Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt 99%. Trong đó, gần 80% số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau được cơ quan thuế giải quyết hoàn nhanh chóng trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đẩy đủ hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế (NNT).

Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng chậm, muộn trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT của NNT gây bức xúc trong dư luận.

Nhằm đảm bảo việc hoàn thuế GTGT chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động; ngày 26/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 470/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, trong đó có nội dung về hoàn thuế GTGT và ngày 26/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5427/BTC-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Để kịp thời triển khai chỉ đạo về hoàn thuế GTGT của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Vụ Kê khai đã kịp thời trình Tổng cục ban hành công văn số 2099/ TCT-KK vào thời điểm cuối cùng ngày Thủ tướng Chính Phủ có công điện và Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạo như đã nêu trên. Nội dung công văn yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh/TP chịu trách nhiệm toàn diện về về công tác quản lý hoàn thuế GTGT trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp theo đó, phải triển khai ngay 7 công việc sau đây:

Thứ nhất: bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của NNT đúng thời hạn, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế.

Thứ hai: Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đã kiểm tra, xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thì khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải thông báo cho NNT về tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế đảm bảo công khai, minh bạch. Đối với số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh thì khẩn trương giải quyết hoàn thuế cho NNT, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn thuế cho NNT.

Thứ ba: Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra thì phải có thông báo bằng văn bản cho NNT được biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thứ tư: Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đang có vướng mắc, phản ánh của các Hiệp hội, doanh nghiệp: tổ chức đối thoại ngay với Hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29/5/2023 đến ngày 2/6/2023 để làm rõ vướng mắc, tổng hợp báo cáo kết quả về Tổng cục Thuế; chủ động xử lý, giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền của Cục Thuế, trường hợp vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý của Cục Thuế thì báo cáo Tổng cục Thuế để được kịp thời hướng dẫn xử lý.

Thứ năm: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo đúng thành phần, thủ tục hồ sơ quy định, trường hợp hồ sơ chưa được chấp nhận do chưa đủ thủ tục thì phải thông báo bằng văn bản cho NNT ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ.

Thứ sáu: Khẩn trương rà soát hồ sơ khai thuế GTGT của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và các doanh nghiệp có dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo đúng quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế để doanh nghiệp chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ, tránh việc hồ sơ chưa đáp ứng thủ tục khi gửi đến Cơ quan thuế.

Thứ bảy: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn đối với quyết định hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau nhằm kịp thời phát hiện việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn, trục lợi trong hoàn thuế nhằm chiếm đoạt ngân sách nhà nước, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với số tiền thuế đã hoàn đang chờ kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan Thuế phải nêu rõ trong biên bản kiểm tra, kết luận thanh tra về việc chưa đủ căn cứ kết luận số tiền thuế đủ điều kiện hoàn thuế. Khi có kết quả trả lời, xác minh của các cơ quan có liên quan, cơ quan Thuế xác định số tiền thuế đã hoàn không đủ điều kiện được hoàn thuế thì ban hành Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế và xử phạt, tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định theo quy định.

Song song với chỉ đạo bằng văn bản nêu trên, Tổng cục Thuế cũng đã triển khai Đoàn công tác về hoàn thuế GTGT theo công văn số 2071/TCT-KK ngày 25/5/2023 làm việc trực tiếp với Cục Thuế TP Hà Nội để triển khai nhiệm vụ theo Thông báo số 236/TB-TCT về một số công việc trọng tâm tháng 5/2023. NHiệm vụ của Đoàn công tác này là qua thực tế rà soát, phân tích, đánh giá công tác quản lý hoàn thuế GTGT của Cục Thuế Hà Nội, tham mưu cho Tổng cục Thuế phương án, tiêu chí xác định rõ các hồ sơ đảm bảo điều kiện, chưa đảm bảo điều kiện để giải quyết hoàn thuế GTGT, trên cơ sở đó, chỉ đạo các Cục Thuế thống nhất thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định.

Qua đó, Tổng cục Thuế cũng sẽ rà soát các vướng mắc vượt quá thẩm quyền để báo cáo Bộ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng nội dung, ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.