Thi đua – khen thưởng tạo động lực cho các cá nhân, tập thể phấn đấu để đạt được thành tích trong các lĩnh vực công tác của mình. Kịp thời tổng kết khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Ở mỗi địa phương cũng như mỗi bộ, ngành và ở các đơn vị sản xuất hiện nay, công tác thi đua lao động đặc biệt được quan tâm. Sau mỗi phong trào thi đua việc tổ chức khen thưởng như thế nào cho đúng quy định là điều mà nhiều người còn chưa hiểu rõ.

Theo quy định tại khoản 3, điều 3 - Luật Thi đua khen thưởng năm 2013: Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

Khoản 2, điều 3 của Luật này cũng cho biết: Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lao động sản xuất đều tổ chức hình thức thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt. Cuối năm, việc bình xét thi đua sẽ được diễn ra một cách công khai. Nhiều người băn khoăn, Lao động nữ nghỉ thai sản, không đủ thời gian làm việc trong năm thì có được bình xét danh hiệu thi đua hay không?

Ông Nguyễn Hữu Đoạt - Phó Vụ trưởng vụ Nghiên cứu tổng hợp ( Vụ 1) - Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cho biết:

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Tại khoản 4 - Điều 10, Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định: Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Mời các bạn nghe ông Nguyễn Hữu Đoạt - Phó Vụ trưởng vụ Nghiên cứu tổng hợp ( Vụ 1) - Ban Thi đua khen thưởng Trung ương: