Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019 chia người nộp thuế (NNT) thuộc đối tượng đăng ký thuế thành 02 nhóm: Một là người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh; Hai là người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

NNT phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo quy định tại Điều 31 Luật Quản lý thuế. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, NNT thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 32 Luật Quản lý thuế.

NNT thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đến cơ quan thuế theo một trong các hình thức: (i) Nộp hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia; (ii) Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế; (iii) Gửi hồ sơ qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.

Ông Đặng Văn Nhân, Vụ Kê khai, kế toán thuế, Tổng cục Thuế cho biết: Theo quy định tại Điều 30 Luật quản lý thuế số 38/2019 thì người nộp thuế (bao gồm: tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân) phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác; Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại hình, bán, tặng, cho, thừa kế được giữ nguyên.

Trường hợp cá nhân trước đây đăng ký thuế bằng giấy chứng minh nhân dân 9 số, nay được cấp thẻ căn cước công dân 12 số thì cá nhân phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế để cơ quan thuế cập nhật thông tin thay đổi của người nộp thuế. Cá nhân có thể thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử:

* Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

NNT truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường dẫn: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244

Tích chọn Nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công định tuyến sang Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và thực hiện các bước thay đổi thông tin như đăng nhập trực tiếp tại Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.

* Qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế:

NNT truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đương dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn tab “Cá nhân”\Đăng nhập và Nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

Sau khi đăng nhập thành công, tại thanh chức năng, tích chọn Đăng ký thuế\ Thay đổi thông tin.

Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký.

Tại mục Giấy tờ của cá nhân, NNT tích chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin số giấy tờ và ngày cấp theo CCCD mới nhất (12 số).

Tiếp tục tích chọn: “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ CSDL Quốc gia về dân cư.

Hệ thống ngay lập tức hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ CSDL QG về dân cư:

Sau khi đối chiếu, NNT xác nhận hoàn thành và tích chọn: Hoàn thành kê khai và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin ĐKT.

Mời quý vị nghe ông Đặng Văn Nhân, Tổng cục Thuế thông tin các quy định liên quan tới đăng ký thuế tại đây: