Mã định danh khoản phải nộp (ID) là một dãy các ký tự được tạo trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế, có tính duy nhất cho từng hồ sơ thuế hoặc khoản phải nộp của người nộp thuế.

Kể từ ngày 10/05/2023, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bao gồm dịch vụ Thuế điện tử eTax; eTax Mobile nâng cấp chức năng cho phép người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế, hỗ trợ sắp xếp thứ tự thanh toán theo quy định của Luật Quản lý thuế, lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) theo mã ID, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp ngân sách nhà nước theo mã ID.

Người nộp thuế (NNT) đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế để tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế. Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế gợi ý xử lý với từng khoản thuế (nộp, tra soát, hoàn, bù trừ). Căn cứ thông tin cơ quan thuế ghi nhận trên ứng dụng, căn cứ hồ sơ cụ thể của NNT, cơ quan thuế giải quyết đề nghị của NNT theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nộp thuế trên cổng Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế, NNT thực hiện nộp thuế theo thứ tự thanh toán đã được sắp xếp và theo mã ID.

Tổng cục Thuế cũng quy định về quy tắc sử dụng mã ID đối với các thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước như sau:

- Đối với khoản phải nộp liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai: là số thông báo trên Thông báo nộp tiền do CQT ban hành.

- Đối với khoản nộp liên quan lệ phí trước bạ phương tiện: là mã hồ sơ trên Thông báo nộp tiền do CQT ban hành.

- Đối với khoản phải nộp còn lại: là dãy số do hệ thống ứng dụng quản lý thuế tạo, có tính duy nhất cho từng khoản phải nộp của NNT.

Tất cả các khoản phải nộp của NNT đã được ghi nhận tại hệ thống các ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế trước và sau thời điểm triển khai đều được cấp mã ID.

NNT có thể khai thác mã ID qua các hình thức sau:

- Đối với khoản phải nộp liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai và lệ phí trước bạ phương tiện là số thông báo trên Thông báo nộp tiền hoặc NNT có thể truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Đối với khoản phải nộp còn lại, nếu phát sinh trước thời điểm triển khai, NNT truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; với các khoản phải nộp phát sinh sau thời điểm triển khai: NNT được cơ quan thuế cung cấp mã ID trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử.

Khi nộp thuế theo mã ID, hệ thống hỗ trợ tự động điền các thông tin lên giấy nộp tiền. Ngoài ra, cổng TTĐT của Tổng cục Thuế hỗ trợ tạo chứng từ gom các khoản ID có cùng nguyên tắc. Trường hợp nộp thuế qua các kênh của Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, NNT điền đầy đủ mã ID vào chứng từ nộp tiền vào NSNN. Trường hợp NNT nộp thuế tạm nộp hoặc nộp cho các khoản chưa có Mã ID thì kê khai đầy đủ thông tin trên giấy nộp tiền.

NNT có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể.