Từ khóa tìm kiếm: học ngoại ngữ qua Radio

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 20

[VOV2] - Bài 20 - Đi mua quần áo

[VOV2] - Bài 20 - Đi mua quần áo

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 17

[VOV2] - Bài 17 - Câu hỏi dạng lựa chọn: cái này hay cái kia?

[VOV2] - Bài 17 - Câu hỏi dạng lựa chọn: cái này hay cái kia?

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 23

[VOV2] - Bài 23 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

[VOV2] - Bài 23 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

[VOV2] - Bài 17 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

[VOV2] - Bài 16 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

[VOV2] - Bài 15 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Pháp - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Tiếng Pháp nghe hiểu

[VOV2] - Bài 17 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Làm bài tập

[VOV2] - Bài 13 - Làm bài tập