Từ khóa tìm kiếm: Lý Chiêu Hoàng

Cuộc đời sóng gió, truân chuyên của Lý Chiêu Hoàng

[VOV2] - Lý Chiêu Hoàng là nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến nước ta. Bà cũng là vị Hoàng hậu trẻ nhất được sắc lập. Trong suốt 60 năm cuộc đời (từ năm 1218 đến 1278) bà đã giữ nhiều danh vị khác nhau.

[VOV2] - Lý Chiêu Hoàng là nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong suốt chiều dài lịch sử phong kiến nước ta. Bà cũng là vị Hoàng hậu trẻ nhất được sắc lập. Trong suốt 60 năm cuộc đời (từ năm 1218 đến 1278) bà đã giữ nhiều danh vị khác nhau.