Từ khóa tìm kiếm: Mo Mường

Mo Mường và những nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới

[VOV2] - Hội thảo quốc tế ”Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới” được tổ chức nhằm bổ sung hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh Mo Mường vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

[VOV2] - Hội thảo quốc tế ”Mo Mường và những hình thức nghi lễ tín ngưỡng tương đồng trên thế giới” được tổ chức nhằm bổ sung hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO ghi danh Mo Mường vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Mo - Di sản phi vật thể đặc sắc của đồng bào Mường

[VOV2] - Người Mường có nghi lễ Mo rất đặc biệt, trong đó bao chứa toàn bộ tín ngưỡng, quan điểm của sự sống, cái chết và về linh hồn, về thế giới bên kia. Mo cho người chết nhưng lại dạy cho con cái sau này sống có đạo đức, dạy làm người.

[VOV2] - Người Mường có nghi lễ Mo rất đặc biệt, trong đó bao chứa toàn bộ tín ngưỡng, quan điểm của sự sống, cái chết và về linh hồn, về thế giới bên kia. Mo cho người chết nhưng lại dạy cho con cái sau này sống có đạo đức, dạy làm người.