Từ khóa tìm kiếm: phát triển con người

Chấn hưng văn hóa cần bắt đầu từ đâu?

[VOV2] - Văn hóa Việt Nam đã, đang được đặt trong tâm thế mới, với mục tiêu cốt lõi là xây dựng con người. Đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về những giải pháp toàn diện. Khi ấy, công cuộc chấn hưng văn hóa mới thực đúng nghĩa, đúng tầm.

[VOV2] - Văn hóa Việt Nam đã, đang được đặt trong tâm thế mới, với mục tiêu cốt lõi là xây dựng con người. Đã đến lúc chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về những giải pháp toàn diện. Khi ấy, công cuộc chấn hưng văn hóa mới thực đúng nghĩa, đúng tầm.

Chỉ có thể hóa rồng từ bệ phóng giáo dục

[VOV2] - Đôi cánh rồng, ngọn lửa rồng không thể có trong ngày một ngày hai, nó phải được định hình và bồi đắp qua vài thế hệ. Kiến thiết thế hệ tương lai lại chính là công việc của giáo dục.

[VOV2] - Đôi cánh rồng, ngọn lửa rồng không thể có trong ngày một ngày hai, nó phải được định hình và bồi đắp qua vài thế hệ. Kiến thiết thế hệ tương lai lại chính là công việc của giáo dục.

Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm các nước có Chỉ số phát triển con người ở mức cao

[VOV2] - Xếp vị trí 117/189 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số phát triển con người, Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm các quốc gia có chỉ số cao. Đây là lợi thế, nhưng cũng đồng thời là áp lực, thách thức không nhỏ đối với quá trình phát triển quốc gia.

[VOV2] - Xếp vị trí 117/189 quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số phát triển con người, Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm các quốc gia có chỉ số cao. Đây là lợi thế, nhưng cũng đồng thời là áp lực, thách thức không nhỏ đối với quá trình phát triển quốc gia.