Đề án nêu cụ thể về chỉ tiêu, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, Thành phố sẽ bồi dưỡng hàng nghìn công chức các sở, ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã để hình thành đội ngũ chuyên gia và bồi dưỡng để nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Thành phố cũng sẽ bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho 2100 công chức cấp xã và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị đơn vị cho 3090 viên chức lãnh đạo quản lý.

Tổng kinh phí thực hiện của đề án từ năm 2022 đến năm 2025 là hơn 272,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Riêng đào tạo sau đại học, nguồn kinh phí dự kiến là 61,6 tỷ đồng, trong đó, đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến dự kiến chi phí hết 9,6 tỷ đồng, đào tạo sau đại học trong nước là 52 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

Cử đi đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến: 30 tiến sỹ, thạc sỹ thuộc các chuyên ngành: tài chính, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, quản lý công, chính sách công, biến đổi khí hậu, quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện, bổ sung đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức có chất lượng cao cho giai đoạn tiếp theo...

Người được cử đi đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến thuộc các đối tượng: Công chức viên chức không quá 35 tuổi thuộc các cơ sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập.

Cử đi đào tạo sau đại học trong nước: 240 tiến sỹ, thạc sỹ thuộc các chuyên ngành: tài chính, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, biến đổi khí hậu, quản lý công, chính sách công, các chuyên ngành về Luật, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, quy hoạch -kiến trúc, tài nguyên và môi trường, xây dựng, quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện, bổ sung đội ngũ chuyên gia nhà khoa học và đội ngũ cán bộ công nhân viên chức có chất lượng cao cho giai đoạn tiếp theo...

Đối tượng được cử đi đào tạo sau đại học trong nước là công chức, viên chức (đối với công chức viên chức được cử đi đào tạo lần đầu không yêu cầu quá 40 tuổi) thuộc các sở, cơ quan tương đương sở, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp công lập.