Mới cập nhật

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 14

[VOV2] - Bài 14 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 15

[VOV2] - Bài 15 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài số 14

[VOV2] - Bài số 14 - Đi mua đồ

Tiếng Pháp - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Trung Quốc cho học sinh – Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Làm bài tập

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 50

[VOV2] - Bài 50 - Đổi sản phẩm bị lỗi cho khách hàng

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 49

[VOV2] - Bài 49 - Từ chối giúp phô tô tài liệu

Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips" - Bài 13

[VOV2] - Bài 13 - Tiếng Anh kể chuyện "Goodbye Mr.Chips"