Mới cập nhật

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 4

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 4

Tiếng Pháp nghe hiểu - Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 2

[VOV2] - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 1

[VOV2] - Bài 1 - Tiếng Pháp nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 20

[VOV2] - Bài 20 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 19

[VOV2] - Bài 19 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 18

[VOV2] - Bài 18 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 17

[VOV2] - Bài 17 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu

Tiếng Pháp - Bài 16

[VOV2] - Bài 16 - Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu