27/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 12

[VOV2] - Bài 12 - Bài ôn tập số 2

[VOV2] - Bài 12 - Bài ôn tập số 2

26/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 11

[VOV2] - Bài 11 - Lời mời và cảm ơn trong bữa ăn

[VOV2] - Bài 11 - Lời mời và cảm ơn trong bữa ăn

25/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 10

[VOV2] - Bài 10 - Xin lỗi vì đã làm vỡ lọ hoa

[VOV2] - Bài 10 - Xin lỗi vì đã làm vỡ lọ hoa

24/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 9

[VOV2] - Bài 9 - Cách nói cảm ơn khi ai được ai đó chúc mừng nhân việc gì đó

[VOV2] - Bài 9 - Cách nói cảm ơn khi ai được ai đó chúc mừng nhân việc gì đó

17/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 8

[VOV2] - Bài 8 - Cách trả lời khi bạn hỏi không đúng tên mình

[VOV2] - Bài 8 - Cách trả lời khi bạn hỏi không đúng tên mình

16/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 7

[VOV2] - Bài 7 - Hỏi lại khi không nhớ chính xác tên bạn là gì

[VOV2] - Bài 7 - Hỏi lại khi không nhớ chính xác tên bạn là gì

15/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 6

[VOV2] - Bài 6 - Bài ôn tập số 1

[VOV2] - Bài 6 - Bài ôn tập số 1

14/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 5

[VOV2] - Bài 5 - Hỏi và trả lời về quốc tịch

[VOV2] - Bài 5 - Hỏi và trả lời về quốc tịch

13/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 4

[VOV2] - Bài 4 - Hỏi và trả lời về tên

[VOV2] - Bài 4 - Hỏi và trả lời về tên

12/06/2023

Tiếng Nhật cho trẻ em - Bài 3

[VOV2] - Bài 3 - Giới thiệu về tên

[VOV2] - Bài 3 - Giới thiệu về tên