Mới cập nhật

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 42

[VOV2] - Bài 42: Liên lạc khi đến muộn

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 41

[VOV2] - Bài 41: Từ chối đi ăn tối

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 39

[VOV2] - Bài 39: Được thày giáo mời đi ăn ở nhà hàng.

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 40

[VOV2] - Bài 40: Khao bạn bè

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 38

[VOV2] - Bài 38: An ủi người bạn thi trượt

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 37

[VOV2] - Bài 37: Nói chuyện về kế hoạch nghỉ hè

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 35

[VOV2] - Bài 35: Nói chuyện với quản lý chỗ làm thêm

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 36

[VOV2] - Bài 36: Bị quản lý khiển trách

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 34

[VOV2] - Bài 34: Tìm việc làm thêm

Tiếng Nhật cho lưu học sinh - Bài 33

[VOV2] - Bài 33: Trong thư viện