Thay đổi cách tính lương hưu tối thiểu

Khoản 5 Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang là 1,8 triệu đồng do đó, mức lương hưu thấp nhất là 1,8 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2024, việc bãi bỏ lương cơ sở đã mở đường cho một cơ chế mới trong việc xác định mức hưởng lương hưu. Chính phủ sẽ có văn bản quy định cụ thể hoặc hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất.

Lương hưu tăng sau cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH), với việc cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, ngành hiện được giao nghiên cứu, xử lý 04 vấn đề, một trong số đó là vấn đề về mức tăng lương hưu.

Theo đó Bộ LĐ,TB&XH đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 3 nhóm đối tượng:

Nhóm 01: Những người nghỉ hưu thông thường.

Với nhóm này, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau 1/7/2024.

Nhóm 02: Những người nghỉ hưu trước ngày 01/7/2024.

Với nhóm này, Nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách tiền lương.

Nhóm 03: Những người nghỉ hưu trước năm 1995.

Với nhóm này, sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa.

Theo thông tin này thì để đảm bảo người nghỉ hưu không bị thiệt thòi thì lương hưu sau cải cách sẽ tăng không thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách.

Như vậy, lương hưu từ 1/7/2024 có thể được tăng hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách. Hiện vẫn chưa có văn bản chính thức về việc điều chỉnh lương hưu sau cải cách.

Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 và ý kiến của Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH thì mức lương hưu sau cải cách sẽ được điều chỉnh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho người nghỉ hưu, không để họ phải chịu thiệt thòi hơn./.