Đối tượng áp dụng mức trợ cấp mới gồm:

- Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Quyết đinh 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định 38/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg.

- Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Cách tính trợ cấp hàng tháng:

Về mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng, Thông tư 82/2023/TT-BQP sẽ điều chỉnh tăng thêm 12,5% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với đối tượng nêu trên theo công thức sau:

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ tháng 7/2023 = Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 x1,125

Mức trợ cấp hằng tháng mới đối với các đối tượng sau khi điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 2.285.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 2.388.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 2.494.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 2.598.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 2.700.000 đồng/tháng.

Thông tư 82/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 19/12/2023.